REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podmiotu wykonującego działalność leczniczą

§ 1

Podstawy prawne

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w

szczególności:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o

działalności leczniczej.

§ 2

Firma / nazwa podmiotu

GAMMAMED Centrum Diagnostyczno – Lecznicze Spółka Jawna Gaweł i Mądrzak z

siedzibą w (35-302) Rzeszowie przy ulicy Litewskiej 4/2.

§3

Cele i zadania podmiotu leczniczego

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń

ambulatoryjnych w zakresie badań medycyny nuklearnej, badań izotopowych i terapii

izotopowej.

2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:

– prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,

– udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

– organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

– wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i izotopy

promieniotwórcze,

– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

– inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego.

§4

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki i komórki

organizacyjne: Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Medycyny Nuklearnej

Nazwa komórek organizacyjnych:

1. Poradnia Medycyny Nuklearnej

2. Pracownia Medycyny Nuklearnej

§5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie badań medycyny nuklearnej,

spośród których wyróżniamy:

– Scyntygrafia układu kostnego

– Scyntygrafia tarczycy

– Scyntygrafia narządowa

– Limfoscyntygrafia

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie badań i terapii izotopowej, takie jak

m.in.:

– Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów

somatostatyny

– Synowektomia radioizotopowa

– Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy

3. Konsultacje, porady lekarskie.

§6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejsce udzielania świadczeń: Litewska 4/2, 35-302 Rzeszów

§7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:

1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu badań medycyny

nuklearnej, badań i terapii izotopowej w sposób zapewniający pacjentom

najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń oraz bezpieczeństwo.

2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny,

czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji

świadczenia zdrowotnego.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie

uzgodnionym z pacjentem wg listy oczekujących na świadczenia.

4. Podmiot Leczniczy udziela płatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

bezpłatne świadczenia zdrowotne są dla osób ubezpieczonych w Narodowym

Funduszu Zdrowia.

5. Poza kolejnością udzielane są świadczenia zdrowotne osobom wykazanym w art.

47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

6. Świadczenia zdrowotne ze względu na występowanie źródeł promieniowania nie są

udzielane kobietom w ciąży.

§8

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu

leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek.

W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące

działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi

(Zarządowi) Podmiotu Leczniczego:

– Poradnia Medycyny Nuklearnej. Do podstawowych zadań Poradni należą:

Konsultacje

Porady

– Pracownia Medycyny Nuklearnej. Do podstawowych zadań pracowni należy

wykonywanie badań z zakresu:

Scyntygrafii

Limfoscyntygrafii

Terapii izotopowej

– Biuro, do którego zadań należą kwestie takie jak:

Rozliczenia

Kadry

Zamówienia

Sprawy formalno – organizacyjne.

§9

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w

zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości

postępowania.

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną

osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w

przepisach prawa.

2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta –

osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie

poufności i ochrony danych osobowych.

§10

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28

ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§11

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania

opłat

1. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa

oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący

działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta,

wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat

podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność

leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w

zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

§12

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu

Organizacyjnego.

§13

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu

leczniczego

1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj. Zarząd Spółki i reprezentuje go na

zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego, za

które ponosi odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między

innymi:

– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

– zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru

nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i

zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.

5. Pracownią Medycyny Nuklearnej kieruje Kierownik, personel Pracowni Medycyny

Nuklearnej dopuszczony do pracy ze źródłami promieniowania jonizującego stanowi

dwoje lekarzy, inspektor ochrony radiologicznej oraz technik elektroradiologii i

pielęgniarka.

6. Biuro prowadzone jest przez Managera Podmiotu Leczniczego.

§14

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla

jego wprowadzenia.

§15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 pażdziernika 2014 roku.