Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym GAMMAMED Centrum Diagnostyczno – Lecznicze Spółka Jawna Gaweł i Mądrzak, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez GAMMAMED Sp. J. Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest GAMMAMED Centrum Diagnostyczno – Lecznicze Spółka Jawna Gaweł i Mądrzak z siedzibą w Rzeszowie (35-302), przy ulicy Litewskiej 4/2,
2) inspektorem ochrony danych GAMMAMED Sp. J. jest: Bartosz Gaweł, kontakt: [email protected]
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania świadczenia z zakresu Medycyny Nuklearnej,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w związku z udzielanym świadczeniem, w celu jego realizacji – przez okres wykonywania świadczenia,
b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z udzielonego świadczenia lub z innego tytułu,
c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
7) Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio
zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
11) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych jest dostępna do wglądu na stronie internetowej: www.gammamed.pl